B2B

Reklamace

Podmínky pro uplatňování a vyřizování reklamací zboží BOLL

Odběr a přejímka zboží

 1. Odběr a přejímka zboží se provádí přímo na skladě prodávajícího, nebo od přepravce zajištěného prodávajícím/kupujícím.
 2. Přejímka zboží spočívá ve věcné kontrole údajů uvedených na dodacím listu, nebo jiném průvodním dokladu a jejich porovnáním se skutečně dodanými druhy zboží a množstvím.
 3. Zjistí-li kupující nesrovnalosti v dodaných druzích zboží a množství, zřejmou porušenost dodávky, nebo okolnosti tomu nasvědčující, je povinen o tom s přepravcem sepsat zápis na dodacím listě nebo jiném průvodním dokladu, ve kterém obě strany uvedou svá stanoviska. Zápis musí dále obsahovat datum sepsání, SPZ vozidla přepravce a podpisy příslušných pracovníků. Kupující je povinen do 2 dnů po sepsání zápisu vystavit a odeslat reklamační list prodávajícímu.
 4. Odmítne-li přepravce zápis sepsat, nebo podepsat, nevzniká kupujícímu povinnost dodávku převzít.
 5. Odmítnutím dodávky kupujícím dle odstavce d) nezaniká povinnost kupujícího objednané zboží odebrat.

Záruční doba, uplatňování a vyřizování reklamací

 1. Pokud není stanoveno jinak, záruční doba na zboží činí 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.
 2. Výrobní a funkční vady zjištěné kupujícím po dodání zboží reklamuje kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců od převzetí dodávky.
 3. Reklamační list (PDF ke stažení):
  • adresu a přesné označení skladu/prodejny prodávajícího
  • datum reklamace zboží a sepsání reklamačního protokolu
  • datum zakoupení zboží
  • číslo zúčtování dodávky, nebo jiného průvodního dokladu
  • přesný název zboží
  • podrobný a přesný popis závady a zřetelné označení závady na výrobku
  • způsob dopravy
  • návrh na vyřízení Reklamace
  • případně vhodné důkazní prostředky, které umožní ověřit oprávněnost reklamace.

  V případě, že nebude reklamační list obsahovat výše uvedené informace, jejich doplnění prodlouží lhůtu pro vyřízení.

 4. Reklamační list se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž:
  • originál a jedna kopie jsou určeny pro prodávajícího
  • druhá kopie slouží kupujícímu
  • třetí kopie se přikládá k reklamovanému zboží.
 5. Reklamace musí být uplatněny nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne sepsání reklamačního protokolu se spotřebitelem. Při zasílání reklamovaného zboží se doba přepravy započítává do pěti pracovních dnů pro uplatnění reklamace. V případě uplatnění reklamace u prodávajícího později, než do pěti pracovních dnů ode dne sepsání reklamačního protokolu prodávající nezaručuje včasné vyřízení reklamace a nepřebírá odpovědnost z toho vyplývající.
 6. Reklamované zboží musí být vyčištěné a závada na zboží viditelně označena. Reklamované zboží musí být zabaleno a zabezpečeno proti poškození během přepravy. Zboží reklamované před prodejem musí být v originálním nepoškozeném obalu, ve kterém bylo dodáno.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo posoudit předmět reklamace, stupeň opotřebení zboží a odůvodněnost reklamačního řízení a právo určit způsob řešení reklamace.
 8. Vzhledem k použitému typu vnějších materiálů produktu, respektive použité WR úpravě (vodoodpudivost) jejich povrchu, nelze zcela zabezpečit plnou trvanlivost sítotiskového potisku po celou dobu používání produktu. Případné reklamace částečného zmizení potisku z povrchu produktu nebudou uznány jako oprávněné, neboť tímto není dotčena ani snížena plná funkčnost produktu.
 9. Reklamované zboží zasílá kupující na vlastní náklady prodávajícímu. Prodávající po vyřízení reklamace zasílá zboží na vlastní náklady kupujícímu.
 10. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od vypsání reklamačního listu, při dodržení podmínek stanovených v odstavci e) tohoto reklamačního řádu.
 11. Veškeré reklamace na zboží musí být zasílány na adresu uvedenou totožně s touto předlohou:

  BOLL GEAR

  Petrohradská 216/3

  101 00  Praha 10 - Vršovice


  tel.: +420 267 184 639

  e-mail: obchod@boll.cz


  Tyto zásady pro uplatňování a vyřizování reklamací jsou součástí kupní smlouvy a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.

 

Máme dovolenou.

Vaše objednávky přijaté do 18.7.2024 expedujeme.
Objednávky přijaté 19. - 31. 7.2024 budeme vyřizovat od 1.8.2024.

Děkujeme za pochopení.