Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup od 1.1.2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost BOLL GEAR s r. o.,se sídlem Petrohradská 3, 101 00 Praha 10, IČ 25671286, zapsané v obchodním rejstříku v  oddíle C., vložka 59879 u rejstříkového soudu v Praze a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vzathy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů

č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Pozáruční servis a opravy

Na všechny výrobky poskytujeme servis i po uplynutí záruční lhůty. Běžná poškození (roztržení, prodření...) opravujeme zpravidla do 30 dnů v ceně od 200,- Kč. Na opravu  se vztahuje garance 1 rok.

 

Reklamace zboží, záruka

Kupující je povinen řádně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví  se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady zboží, záruka - (§ 616 - 627 Občanského zákoníku a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, 1. ledna 2003 vstoupila v platnost novela Občanského zákoníku, která prodlužuje záruční lhůtu u spotřebního zboží ze šesti měsíců na dva roky.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů), způsobené používáním.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může  kupující požadovat přiměřenouz slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Dodání zboží

Dodávky zboží budou dle dostupnosti jednotlivých výrobků a provozních možností prodávajícího uskutečněny v co nejkratším termínu, obvykle do 2 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno v objednávce kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.

 

Platební podmínky, způsob plateb

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny  kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.

Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout, nebo dodávku odmítnout.

Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou záluhu ve výši až 100% hodnoty objednávky. v případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Slevové kupony

Platné slevové kupony se uplatňují vepsáním kodu ve 2.kroku nákupu, do pole, které se objeví po označení volby Chci zadat slevový kupon.
Slevové lupony nelze sčítat.

Způsob plateb

Platba v hotovosti při převzetí zboží

Možnost uskutečnění platby na účet